Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Az ügyfelek adatai, illetve az ügyek tekintetében jogszabályokban meghatározott, illetve a két szakma etikai kódexei által megfogalmazott titoktartási kötelezettség terheli úgy az ügyvédet, mint a mediátort. Az ügyfelekkel a bizalom kialakítása, a professzionális működés a teljes diszkréció megléte nélkül elképzelhetetlen.
Az ügyvéd és a mediátor a jelenleg hatályos, Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Infotv.)című jogszabályokon kívül, a két hivatást, illetve annak egy-egy aspektusát külön-külön szabályozó törvényekre is figyelemmel kell legyen az adatkezelés során.
Az adatkezelés átláthatóvá tétele, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint azok magunkra nézve kötelezőnek elismerése természetes és elvárt magatartás.
Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti célokat szolgálja.
Érintettek alatt érdeklődő, megbízó, ügyfél, üzleti partner, mint természetes személy, illetve a munkámat egyéb módon segítőket értem, azaz mindazokat, akikről valamilyen módon személyes adatot tárolok.
A tájékoztató jogszabályoknak megfelelő módosításának jogát fenntartom.

 

II. Az adatkezelő

 

Neve: Dr. Fori Hajnal ügyvéd és mediátor
Székhelye: 1126 Budapest, Beethoven utca 6. földszint 2.
E-mail cím: drforihajnal@jogmediator.hu
Adószám: 54935246-1-42
Ügyvédi kamarai azonosító szám: 36060170
Közvetítői nyilvántartási szám: T/002801

 

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 

Nem folytatok sem ügyvédként sem mediátorként olyan tevékenységet, amely kötelezővé vagy indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását. Ügyvédként büntetőjogi ügyekben nem dolgozom.

 

IV. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

 

Személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Ilyen célok: a kapcsolatfelvételi és ügyletekhez kapcsolódó kapcsolattartási lehetőség biztosítása, okiratok szerkesztése ügyvédi ellenjegyzéshez és különböző megbízástípusokhoz kapcsolódó, a jogügyletek biztonságát célzó adatellenőrzés, számla kiállítása, valamint az okiratok, számlák jogszabály szerinti tárolása.
A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használom fel, és harmadik félnek csak az érintett hozzájárulásával, illetve jogszabályi kötelezettséget teljesítve továbbítom.
A 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) a személyes adatok kezelésére hat darab jogalapot nevez meg:

 

 • hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);
 • szerződéskötés;
 • jogi kötelezettség teljesítése;
 • érintett létfontosságú érdekének védelme;
 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása;
 • jogos érdek érvényesítése

 

Itt is felhívjuk a kedves partnereink és ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

IV.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje

 

IV.1.1. Adatgyűjtés a honlap Kapcsolat oldalán, illetve személyes adattovábbítás útján

 

Honlapom Kapcsolat oldalán található űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása – és nem az e-mail címek gyűjtése. Az űrlapon név és e-mail cím megadása szükséges. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján a kérdés megválaszolásáig, amennyiben ügyletté válik – megváltozott jogalappal –, annak lezártáig, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott ideig kezelem.
Ezen adatokat külön táblázatban tárolom az általam használt G Suit felhő-alapú szolgáltatónál.

 

IV.1.2. Személyes kapcsolatfelvétel

 

Hivatásomra jellemző, hogy a személyes, illetve üzleti találkozásaimat üzleti kapcsolatfelvétel követi. Ezen találkozások alkalmával névjegykártya-, Linkedin-bejelölés és egyéb információcsere zajlik, melyek tárgya részben ügyvédi/mediátori titkot képez, és amelyek során egymás adatainak (úgymint: név, cégnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím) a kezelése mindkét fél aktív közreműködésével és hozzájárulásával történik. Az adatkezelés célja üzleti kapcsolatok építése. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem.
Ezen adatokat külön táblázatban tárolom az általam használt G Suit felhő-alapú szolgáltatónál.

 

IV.1.3. Facebook oldal

 

Dr. Fori Hajnal ügyvéd és mediátor – jogmediator.hu név alatt működtetek egy nyilvános oldalt, melyet követni lehet. Az oldalra bejegyzést elhelyezők nyilvános profilja és a hozzászólások láthatók. Ezen adatokat hozzájárulás útján kapom, adatokat onnan nem exportálok. A hozzájárulás az érintett leiratkozásáig vagy a hozzászólás  törléséig áll fenn. Az oldal megszüntetésének jogát fenntartom.

 

IV.1.4. Sütik („Cookies”)

 

IV.1.4.1. A sütik feladata:

 

Honlapok látogatásakor kis adatcsomagok, azaz sütik/cookies kerülnek a felhasználó számítógépére, melynek célja a testreszabott kiszolgálás, minőségi adatközlés, illetve további, számtalan funkcióval rendelkezhetnek.
A sütik nem tartalmaznak részemre semmilyen információt, és nem alkalmasak arra, hogy azonosítsam a látogatót.
A sütik kikapcsolhatók. Az alábbi linkeken olvasható a korábban elhelyezett adatfájlok törléséről:
Firefox-hoz
Internet Explorerben
Chrome-ban
Edge-ben.
Ugyanakkor, mivel oldalamról át lehet navigálni közösségi oldalakra, az általuk elhelyezett sütik gyűjthetnek az érintettről adatokat. Én ezeket az adatokat nem látom, nem kezelem.

 

IV.1.5. Hozzájárulás visszavonása

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.
Késlekedés nélkül, de maximum 30 napon belül törlöm azon érintettek személyes adatát, akitől a drforihajnal@jogmediator.hu e-mail címre ez irányú megkeresés érkezik – figyelembe véve a törlés jogszabályi korlátait.
A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek minősül.

 

IV.2. Szerződés és jogi kötelezettség teljesítése

 

Ügyvédként okiratok szerkesztése során az adatok érintettektől történő bekérésére és kezelésére különböző jogszabály köteleznek – úgymint: 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (továbbiakban: Ütv.); 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.).
Ezen adatkezelés célja – a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése mellett – szerződés létrejötte adatkezelő és érintett között, illetve a létrejött szerződés teljesítése. A kezelt adatok lehetséges köre: érintettek neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyigazolvány száma, lakcímkártya száma, személyi szám, adóazonosító jel).
Mediátorként, – a 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről (továbbiakban: Közvetítői tv.) című jogszabályt is figyelembe véve – az érintettekkel történő szerződéskötéshez kezelem az érintettek nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét.
A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségem. A számlák kiállítása során az érintettek nevét, lakcímét kezelem.
A fent jelzett adatokat a köztünk fennálló szerződés érvényességének és hatályosságának idejéig, valamint az Ütv-ben, illetve a 2000. évi C. törvény a számvitelről-ben (továbbiakban: Sztv.) foglalt archiválási időnek és módnak megfelelően tárolom.
Mediátorként évente beszámolót vagyok köteles benyújtani az illetékes miniszter részére, melyben fel szükséges tüntetni a felek nevét és lakcímét.

 

IV.3. Jogos érdek megnevezése

 

Ezen jogalap szerinti – érdekmérlegelési teszt alapján – ezen adatkezelési kategóriába sorolok minden olyan közreműködő felet, akikkel valamilyen együttműködési formában együtt dolgozom.
Üzleti partnerek, beszállítók adatait (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím) – üzleti kapcsolat fennálltáig, illetve törlési kérelemig tárolom a G Suit felhő-alapú szolgáltatónál.
Ügyfelek esetében – megváltozott jogcím alatt – abban az esetben tárolok adatot, amennyiben, például elszámolási vita merülne fel köztem és az ügyfél között.
V. Biztonsági intézkedések
Tevékenységeim során kezelt adatokról a lehető legkörültekintőbb módon gondoskodom. Célom, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni.
A G Suit felhő-alapú szolgáltató igénybevételével dolgozom, mely szolgáltató GDPR-megfeleléséről itt lehet olvasni: https://cloud.google.com/security/gdpr/ Asztali számítógépemet, illetve laptopomat jelszóval, valamint állandóan frissített vírusirtó programmal, Bitdefenderrel védem. A telefonomat jelszóval védem. Weboldalamon SSL titkosítást alkalmazunk.
A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai, illetve statisztikai célokból kerül tárolásra. Ennek érdekében a Weboldal internet szolgáltatója automatikusan rögzíti és elmenti az úgy nevezett Server-Log-File-ok információit, amelyeket a honlapra belépő böngészője automatikusan továbbít részemre.
Abban az esetben, ha tudomást szerzek a honlap jogellenes használatával kapcsolatos konkrét gyanúról, fenntartom a fenti módon nyert az adatoknak az utólagos kiértékelésére vonatkozó jogát.

 

VI. Adatfeldolgozók

 

Egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat veszek igénybe.

 

Rendszergazda, tárhelyszolgáltatás:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
support@tarhely.hu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)
Elektronikus hitelesített számla:
Clear Admin Software Kft.
1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14.
szamlazo@clearadmin.hu
Könyvelési szolgáltató:
Harasztosiné Fényes Nikoletta e.v.
2045 Törökbálint, Szent István utca 6.
fenyes.nikoletta@taxnation.hu
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

 

VII. Érintettek adatainak továbbítása

 

Érintett adatai abban az esetben kerülnek továbbításra, ha arra jogszabály, illetve szerződés kötelez – például adásvételi szerződés továbbítása földhivatali eljárás megindításakor, peres eljárások esetén keresetlevélben, illetve per folyamán továbbított adatok; közvetítői beszámoló benyújtása.
Tevékenységem folyamán személyes adatot harmadik országba nem továbbítok.

 

VIII. Az érintetek jogai

 

VIII.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Jogszabálynak, etikai kódexnek és saját szakmai hitvallásomnak megfelelően minden lehetséges, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé teszem.
Érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az általunk róluk kezelt személyes adatokról, tárolásuk időtartamáról, továbbításáról.
A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátom a kérelmező rendelkezésére ingyenesen. Indokolatlanul gyakori információkérés esetére fenntartom a díjszabás jogát.

 

VIII.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

 

Érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.
Törlöm az érintett kérelmezők személyes adatait, amennyiben azokra már nincs szükség a meghatározott jogalap szerint; az érintettek visszavonják a hozzájárulásukat, jogellenesen kezeltem személyes adatot.
Jogérvényesítés esetében nem vagyok köteles személyes adatot törölni, illetve, több, fent már jelzett esetben jogszabály kötelez adatok tárolására.

 

VIII.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben azok pontatlanok – a pontatlanság helyesítéséig; nekem már nincs szükségem az adatokra, de az ügyfél kéri a korlátozott tárolást jogos érdekére tekintettel vagy amennyiben érintett – jogellenes adatkezelés esetén – nem törölni, hanem korlátozni kívánja a felhasználást. A fenti esetek mindegyike kivizsgálásra kerül, tájékoztatva az érintettet annak eredményéről.

 

VIII.4. Adathordozáshoz való jog

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés automatizált, az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk rendelkezésünkre bocsátott személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Ez a jog sem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

VIII.5. Tiltakozás joga

 

Érintetek jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

VIII.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végezek, így ezen jog érvényesítése vállalkozásunk tekintetében nem értelmezhető.

 

IX. Panasz esetén

 

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezelem.
A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljon bizalommal hozzám az drforihgdpr@gmail.hu vagy drforihajnal@jogmediator.hu e-mail címen, saját hatáskörben orvosolom a felmerült problémát.
Az érintetteknek természetesen jogában áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás.
Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt – vagy közben – bármikor nyitott vagyok közvetítői eljárásban részt venni.
Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

 

X. Releváns jogszabályok felsorolása

 

 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR);
 • A személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
  szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ;
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
 • 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló ;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;