Kedves kompetencia-fejlesztő Vállalkozó/Társaság!

A felnőttképzési törvény-módosítás miatti változások miatt írom az alábbi rövid összefoglalót a bejelentésre kötelezettek (azaz nem engedélykötelesek) részére.

/Itt jegyzem meg, hogy a „felnőttképzés” név megtévesztő, tekintettel arra, hogy a jogszabály nem tartalmaz ilyen kitételt, és – az Innovációs és Technológiai Minisztérium állásfoglalása szerint – a gyermekeknek tartandó képzések is a törvény hatálya alá tartoznak! 1/

Alább pontról pontra összeszedem a tennivalókat, kérdés esetén állok rendelkezésre:

1. A tevékenységi körök között mindenképpen lennie kell oktatással foglalkozó tevékenységnek, mely 85-ös TEÁOR-számmal kezdődik.

2. A Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára 15.000 forintos eljárási díjat kell megfizetni – közleménybe a befizető nevét és az adószámot ajánlott feltüntetni. (A díj megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez majd csatolni kell.)

3. A https://far.nive.hu/kezdolap oldal jobb felső sarkán kell bejelentkezni az Ügyfélkapura, melyen keresztül meg lehet kezdeni a regisztrációt – elvileg értelemszerűen, a 6. lépésnél kell becsatolni a díj megfizetéséről szóló igazolást.

A regisztráció során a következő adatokat kell bejelenteni:

 • felnőttképző megnevezése

 • székhely

 • levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,

 • képviseletre jogosult személy családi és utóneve,

 • adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító)

 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése

4. Meg kell várni a határozat kibocsátását, mellyel a hivatal – információim szerint – csúszásban van, egyebekben 8 nap a határidő. Amennyiben bármi félrement, egy alkalommal lehet hiánypótlást benyújtani.

5. A későbbiekben adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik minden egyes képzés/workshop esetében, mely bejelentést legkésőbb a képzés megkezdését vagy, ha a megadott adatokban változás állt be, úgy ennek esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell megtenni.

A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén az alábbi adatokat kell szolgáltatni:

 • a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,

 • ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot szolgáltat.

  !Figyelem! Ez nem jelenti azt, hogy az adatokat nem kell bekérni, csak – amennyiben a továbbításhoz nem ad hozzájárulást az ügyfél – nem továbbítja azt a felnőttképző. Ez a hozzájárulás nem összetévesztendő a GDPR-szerinti, adatkezelési jogalapra vonatkozó hozzájárulással! GDPR szempontjából az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettséget teljesítése, így nincs szükség hozzájárulásra, sőt, ha az ügyfél nem adja meg az adatait, nem is vehet részt a tanfolyamon / workshopon!

6. A résztvevők következő személyes adatait kell bekérni, kezelni: családi és utóneve,

 • természetes személyazonosító adatait – l. családi és utónév, születési családi és utónév, születés helye, születés ideje, anyja születési családi és utóneve

 • nemét,

 • állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

 • lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,

 • társadalombiztosítási azonosító jelét,

 • adóazonosító jelét,

illetve a képzéssel összefüggő alábbi adatokat, mely a képzésben részt vevő személy

 • végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

 • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

 • a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

 • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

7. Fontos mellékszálak:

(i) A felnőttképző köteles a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a felnőttképzési tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, a felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos dokumentumokon és a felnőttképzési tevékenysége keretében kiállított számlán és más számviteli bizonylaton feltüntetni, továbbá arról ügyfeleit és a képzésben részt vevő személyeket tájékoztatni.

(ii) Bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben részt vevő személyt kifejezetten tájékoztatni kell a természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére adatai továbbításának megtiltására vonatkozó lehetőségről

(ii) Nincs jelentősége annak, hogy a kompetencia-fejlesztésre ingyenesen vagy térítés ellenében kerül sor, mint ahogy annak sem az, hogy on- vagy offline történik.

(iii) Az adatkezelési tájékoztatót minden esetben módosítani szükséges, hiszen a kormányhivatal adatfeldolgozóvá válik, továbbá több olyan adatot kezel az adatkezelő jogszabályi kötelezettség teljesítése jogalapon, melyet az eddigiekben nem.

(iv) Bár nem kötelező a bejelentésre kötelezettek esetében írásbeli szerződést kötni, de ajánlott.

A felnőttképzési szerződés tartalmazza

 • a képzés megnevezését és óraszámát,

 • a képzés

 • év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását

  • a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,

 • a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,

 • a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,

 • a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,

 • a képzési díj – ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,

 • a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,

 • a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,

 • a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit.

(v) Amennyiben a résztvevő Tanúsítvány kiállítását kéri, annak a következő elemeket kell tartalmaznia:

 • a tanúsítvány sorszámát,

 • a felnőttképző megnevezését és nyilvántartásba vételi számát,

 • a képzésben résztvevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és születési idejét, anyja születési családi és utónevét,

 • a képzés megnevezését, időpontját és óraszámát,

 • az arra való utalást, hogy a tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít és a tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít,

 • a tanúsítvány kiállításának helyszínét és időpontját,

 • a tanúsítvány kiállítójának nevét és beosztását,

(vi) A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.

Fontos jogszabályok, honlapok:

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 • 30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

 • https://far.nive.hu/kezdolap

1Forrás: Hajnerné dr. Horváth Barbara

Időpontkérés:

Dr. Fori Hajnal ügyvéd és mediátor

Telefonszám: +36302302255

E-mail cím: drforihajnal@jogmediator.hu

Share This